Tåssåsens sameby i Oviksfjällen

Södra delen: Åsarna – Glen eller Åsarna – Tåssåsen. Östra delen: Hallen – Höglekardalen. Norra delen: Mörsil – Håckren eller Vålådalen. Området erbjuder strömfiske från kalfjäll till skogsmiljö. (Vålån m. biflöden, Storån m .fl.) Sommarfisket i övrigt och vinterfiske kan ske dels i lättåtkomliga sjöar och tjärnar dels i tjärnar och sjöar på kalfjället.

kesusjon

Vattnen innehåller naturligt producerade bestånd av öring och/eller röding. Vandringsleder sommartid och skoter- och skidleder vintertid gör det lättare att nå även relativt avlägsna vatten. Fjällmiljön i området är av växlande karaktär från välkända Anariset till lättvandrade lågfjällsområden.

Fiskebestämmelserna styr

Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring samt ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.

Det finns en mängd bestämmelser kring både fritids- och yrkesfiske, och de rör bland annat var du får fiska, när du får fiska och hur du får fiska. Om du fiskar i sötvatten finns informationen på det fiskekort du köper för att få fiska. Vill du veta vilka fiskeregler som gäller i havet eller i de stora sjöarna ska du vända dig till oss.
Läs mer om Länsstyrelsens fiske här

Kontakt

Fisketider:

  • Sjö- och tjärnfiske: midsommar – september. november – jul. mars – maj.
    Strömfiske: midsommar – augusti.

Köpa fiskekort och kartor

Du kan bara köpa fiske kort via Internet

Tillgänglighet:

  • Leder och vindskydd finns inom delar av området.Området är möjligt att nås via flyg

Allmänna regler:

  • Fiskeupplåtelserna omfattar krokfiske med ett spö från hand, ett drag från båt, där båt är tillåtet. Minimimått för fångst och tillvaratagande av öring och harr är 25 cm, om inget annat anges för fiskevattnen. Inget fiske upplåtet i strömmande vatten under tiden 1 sept – 31 okt.
    Läs mer om Länsstyrelsens fiskeregler på renbetesfjällen här

Fiske med nät:

  • Inget nätfiske upplåtet. (Samebymedlemmarnas fiske bedrivs i ej upplåtna vatten)

Speciella regler:

  • Hällån-Blankan: Kvoterat flugfiske. Begränsat antal fiskedygn/vecka under tiden 1 juli – 31 aug. Förhandsansökan senast 1 maj.

Förbud:

Fiskeförbud i strömmande vatten 1 sept – 31 okt. I tjärnar 1 sept alt 15 sept – 31 okt. Av hänsyn till renskötseln är flertal vatten ej upplåtna under tiden 1 maj – 15 juni. Endast sommarfiske upplåtet i vatten med enbart öring.

Då allt fiske baseras på naturligt producerade bestånd är huvudinriktningen för fiskevården att bibehålla livskraftiga fiskbestånd. Detta eftersträvas genom ett reglerat fiskeutövande, minimimått, maskmete förbud i känsliga områden, fiskeuppehåll under lektid m.m.