Fiska i Storsjön

storsjonFisketips:

Under sommarhalvåret är fisket efter stovuxen öring och kanadaröding med dragutter och trolling mycket populärt. Flug- och spinnfiske efter harr och öring kan också vara mycket givande. Vintertid är kikfisket efter harr och sik det mest populära. Olika typer av mormyschkor brukar då vara gångbart.

Kontaktperson

Fiskekortsförsäljare och information

 • www.IFiske.se
 • Ovikens camping 0643-101 33
 • Statoil, Myrviken 0643-102 92
 • Wikners konsthanrverk 0643-401 41

Fiskeguide

 • Höglunda gård 070-259 08 88

Boende

 • Myrviken, Hackås, Svenstavik och Persåsen

Restaurang, affär och bensin

 • Restaurang Svenstavik, Myrviken och Hackås
 • Mataffärer i Svenstavik och Myrviken
 • Bensin i Svenstavik, Myrviken och Hackås

Allmänna regler:

Handredskapsfisket är fritt i hela Storsjön med spö fört från land eller is. Med handredskap menas spö, pilk eller liknande redskap som är utrustad med lina och högst tio krokar. Dessutom gäller att ”fiskemetoden som sådan inte får förutsätta andvändning av båt”.

Inom fiskevårdområdena finns möjlighet att lösa fiskekort för nät, utter, dragrodd, trolling.
Ett gemensamt fiskekort kan lösas för Storsjöns fyra fiskevårdsområden.
Vid fiske med fiskekort på enskilt vatten och vid fiske på allmänt vatten gäller numera gemensamma redskapbestämmelser av fiskevårdsskäl.

Det är tillåtet att fiska med

 • Dunutter, dragutter, trolling och dragrodd max 10 beten/båt.
 • Högst 180 m bottensatta nät med största djup av tre meter.
 • Högst en bottensatt långrev med högst 100 krokar. Krokarna får inte vara uppflötande.
 • Högst sex ryssjor eller burar.
 • Högst 10 ståndkrokar.
 • Utestående redskap skall vara märkta med ägarens namn och adress el. fatighetsbeteckning.

Minimimått öring 45 cm. Fångad öring under minimimått skall ovilkorligen släppas tillbaka i sjön.

Fiske med nät:

Allt nätfiske förbjudet inom en radie av 200 m från hamnpirens yttersta spets utanför Billstaåns mynning.

Allt nätfiske är förbjudet utanför Svenstaån en linje från stugorna ca 500 m norr om Capri till gamla timmeravlägget i Galhammar.

Allt nätfiske förbjudet utanför samtliga bäckutlopp inom en radie av 200 m under perioderna 15 april – 31 maj och 1 sept – 31 okt.

Nätfiskeförbud i hela Storsjön 1 juni – 31 juni samt 1 dec – 31 dec.

Åtgärder:

Öring: Årliga kompensationsutsättningar enligt vattendom samt projekt som syftar till förbättrade möjligheter för naturlig reproduktion. Harr: Underhåll och förbättringar av befintliga harrlekbäckar