Reservat

Ett naturreservat är ett naturområde som skyddats med lagstiftning. Det kan vara ett område som är betydelsefullt för människan, floran och faunan, eller är av intresse ur ett geologiskt perspektiv.

Naturreservat är den mest effektiva och användbara skyddsformen för bevarande av större naturområden. Inom kommunen finns det naturreservat.

Arådalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Utmed Oviksfjällens sydsluttning ligger dessa storslagna marker med både fjällnatur och obrukad skog. Spår från svunna tider gör området även kulturhistoriskt intressant. Besök Östra Arådalen, en levande fäbod mitt i naturreservatet!

Bastudalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bastudalen består av fjället Drommen med dess välkända isälvskanjon Dromskåran. Terrängen är kuperad med branta grandominerade sluttningar och har vildmarkskaraktär trots närheten till turistanläggningar

Brötarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ett stort myrområde med orörd gammal skog på fastmarksholmarna. Rovfåglar, vadarfåglar och allehanda vattenfåglar gör reservatet till en fest för ornitologen.

Henvålenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
En mosaikartad blandning av fjäll, urskog och myr ger det här reservatet en mycket speciell karaktär. Henvålen ingår i en fjällrandplatå med vidsträckta och svagt sluttande myrar mellan skogklädda höjder och lågfjäll.

Hoverbergetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
I Hoverbergets gamla granskog göms både sällsynta lavar och skygga lodjur. Höga höjder och bottenlösa djup gör detta naturreservat till en alldeles speciell upplevelse.

Marntallåsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Marntallåsen ligger på en höjdplatå med en mosaik av myr och skogsmark. Här finns flera välbevarade fäbodmiljöer som knyts samman av gamla fäbodstigar.

Röjanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Reservatet, som består av en äng med omgivande åker och skog, bildades 1982 för att bevara en värdefull växtlokal för Jämtlands landskapsblomma, Brunkullan. Växtplatsen består av en plan äng där några gamla lador vittnar om gångna tiders slåtter.

Stubbarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Den vackra gamla granskogen på Björnbergets västsluttning utgör detta naturreservat.

Ekopark Galhammar
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ekopark Galhammar ligger strax väster om Svenstavik i Jämtland, i Storsjöbygdens kalkrika kambrosilurområde. Kalkrikedomen har givit skogarna en mångfald av ovanliga arter